UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

Želimo da vam ispred Kreativne kockice objasnimo način primene ove ODLUKE.

Pravo na subvenciju imaju sledeći roditelji:
  1. Državljani republike Srbije
  2. Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda
  3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić. 

Procedura je sledeća:

  1. Roditelj odlazi u državni vrtić na teritoriji svoje opštine i uzima potvrdu da nema mesta (ODBIJENICU). 
  2. Po uzimanju odbijenice roditelj potpisuje ugovor sa vrtićem i dostavlja ostala potrebna dokumenta
  3. Vrtić podnosi zahtev Gradskom sekretarijatu i roditelj dobija na kućnu adresu rešenje na osnovu koga mu se isplaćuje subvencija za svaki mesec.

Potrebna dokumenta koja roditelj donosi:

Štampa