Upis uz subvenciju

UPUTSTVO ZA OSTVARIVANJE PRAVA NA SUBVENCIJU

Skupština Grada Beograda je donela ODLUKU o pravu na nadoknadu dela troškova boravka dece u predškolskoj ustanovi čiji je osnivač drugo pravno lice ili fizičko lice (u daljem tekstu privatne predškolske ustanove sa verifikacijom MP RS), koja je objavljena u Službenom listu Grada Beograda broj 2/2015.

Želimo da vam ispred Kreativne kockice objasnimo način primene ove ODLUKE.

Pravo na subvenciju imaju sledeći roditelji:
 1. Državljani republike Srbije
 2. Deca prijavljena na teritoriji Grada Beograda
 3. Roditelji čije dete nije upisano u državni vrtić. 

Procedura je sledeća:

 1. Roditelj odlazi u državni vrtić na teritoriji svoje opštine i uzima potvrdu da nema mesta (ODBIJENICU). 
 2. Po uzimanju odbijenice roditelj potpisuje ugovor sa vrtićem i dostavlja ostala potrebna dokumenta
 3. Vrtić podnosi zahtev Gradskom sekretarijatu i roditelj dobija na kućnu adresu rešenje na osnovu koga mu se isplaćuje subvencija za svaki mesec.

Potrebna dokumenta koja roditelj donosi:

 • Potvrdu iz državnog vrtića da dete nije upisano zbog nedovoljnih kapaciteta (odbijenica)
 • Izvod iz matične knjige rođenih za dete
 • Uverenje o državljanstvu (roditelja)
 • Fotokopija lične karte – očitana (roditelja)
 • Fotokopiju kartice tekućeg računa (na koji mu se isplaćuje subvencija)